• 0 Položky - 0,00 
  • V košíku nie sú žiadne produkty.

Obsah:

 1. Obchodné podmienky pre internetový obchod
 2. Reklamačný poriadok
  – Reklamačný formulár: vo formáte .PDF (treba vypísať ručne)
  – Reklamačný formulár: vo formáte .DOCX (môžete vypísať na počítači)
 3. Informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy
 4. Obchodné podmienky pre používanie Webu

Ochranu súkromia a informácie ohľadom súborov Cookies nájdete na tomto odkaze.

Článok I.

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shopu), predávajúcim a dodávateľom tovarov v internetovom obchode je Luviva s. r. o., so sídlom Sihotská 265/11, 031 04 Liptovský Mikuláš.
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné a vrátane DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
– platba vopred kreditnou kartou Visa alebo MasterCard prostredníctvom služby GoPay a Stripe


Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
– zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
– zľavu za opakovaný nákup,
– zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a. pošty,
b. kuriérskej spoločnosti.

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Informácie o výškach dopravných poplatkov a poplatkov za platobné služby nájdete v časti Platba a Doprava
Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

– Reklamačný formulár: vo formáte .PDF (treba vypísať ručne)
– Reklamačný formulár: vo formáte .DOCX (môžete vypísať na počítači)

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:
– prevziať objednaný tovar,
– zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
– prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:
– dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
– spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Článok XII.

Zmluvná pokuta

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 € (slovom päť eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. marca 2015.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
– k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
– nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
– zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
– používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. (Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou).

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
– pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
– pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
– reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
Kontaktná adresa pre zasielanie reklamácií zo Slovenska a ČR: Luviva, s. r. o., so sídlom Sihotská 265/11, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii aj na e-maily info@luviva.sk

 

 1. Obchodné podmienky pre používanie Webu luviva.sk
 2. Výklad základných pojmov

www.luviva.sk je verejný internetový portál náučno-informačného charakteru, ktorý umožňuje jeho užívateľom najmä prehliadať, ukladať, upravovať a posielať zvukové, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy (videá), písať blogy, zúčastňovať sa diskusií a ďalších služieb podľa ponuky prevádzkovateľa (ďalej len „portál“). Portál je členený podľa obsahového zamerania na jednotlivé tematické kategórie.Prevádzkovateľ portálu je obchodná spoločnosť Luviva, s. r. o., so sídlom Sihotská 265/11, 031 04 Liptovský Mikuláš IČO: IČO: 54615194, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 79728/L.  (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá poskytovanie služieb na tomto portáli vykonáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Užívateľ je jednak fyzická osoba a právnická osoba, ktorá pri bezplatnom využívaní služieb portálu nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti ako aj fyzická a právnická osoba, ktorá pri bezplatnom alebo platenom využívaní portálu koná v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti, najmä v súvislosti s využívaním reklamného priestoru na portáli alebo v súvislosti s propagáciou a prezentáciou svojej činnosti, ktorej charakter je v súlade s náučno-informačným účelom tohto portálu (ďalej len „Užívateľ“). Užívateľom sa stáva každá z týchto osôb od momentu, keď inicializuje priame alebo sprostredkované spojenie so serverom portálu, s výnimkou osoby, ktorá iniciuje toto spojenie po prvýkrát výlučne za účelom štúdia týchto podmienok používania.
Zmluva je dvojstranný právny vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý vzniká okamihom, keď užívateľ vyplní registračné údaje, vysloví súhlas s týmito podmienkami používania a zásadami ochrany súkromia a doručí prevádzkovateľovi prejav vôle, z ktorého je zrejmé, že chce využívať služby portálu. Zmluva má charakter zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických zariadení a jej obsah je daný týmito podmienkami používania a príslušnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, prípadne aj príslušnými predpismi primárneho práva Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

 1. Vymedzenie poskytovaných služieb

Prevádzkovateľ na základe týchto podmienok používania poskytuje nasledovné služby:a) voľný priestor na portáli (serveri) tak, aby každý užívateľ mohol ukladať, upravovať a rozširovať (preposielať) obmedzenému alebo neobmedzenému okruhu osôb svoje záznamy (textové, zvukové, obrazové alebo obrazovo-zvukové),
b)možnosť prostredníctvom odkazov na portáli linkovať na iné servery či portály,
c) ďalšie služby, ako sú možnosť založiť si a viesť vlastný profil, s ktorým môžu pridávať nové články, zúčastňovať sa diskusií, pridávať hodnotiace komentáre, vytvoriť si vlastný profil, byť členom užívateľskej skupiny alebo si založiť vlastnú skupinu, prípadne aj iné služby podľa aktuálnej ponuky prevádzkovateľa,
d) prezeranie záznamov umiestnených na portáli,
e) výroba bannerovej reklamy a videoreklamy a poskytnutie priestoru na jej umiestnenie na portáli vrátane poskytnutia priestoru pre umiestnenie sponzorovaných odkazov na internetové stránky iných prevádzkovateľov poskytujúcich rôzne služby a produkty,
Prevádzkovateľ poskytuje služby uvedené pod písmenami a), b), c) každému registrovanému užívateľovi bezplatne, na základe registrácie a vyslovenia súhlasu s týmito podmienkami používania.
Prevádzkovateľ poskytuje službu uvedenú pod písmenom d) každému užívateľovi portálu bezplatne, bez potreby registrovania sa.
Prevádzkovateľ poskytuje službu uvedenú pod písmenom e) užívateľom konajúcim v rámci ich obchodnej či podnikateľskej činnosti a tiež akýmkoľvek záujemcom (neužívateľom portálu) odplatne, a to podľa technických a obchodných podmienok prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytuje priestor na zálohovanie dát jednotlivých užívateľov.

III. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Každý užívateľ je pri využívaní služieb portálu www.luviva.sk povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy platné na území SR, prípadne platné v štáte, z územia ktorého sa prostredníctvom siete internet pripojil na portál, najmä, ale nielen ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), Autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z.), Zákona o dizajnoch (zákon č. 444/2002 Z.z.), Zákona o ochranných známkach (zákon č. 55/1997 Z.z.), Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z.), Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.) a Zákona o reklame (147/2001 Z.z.), a je si vedomý právnych následkov za ich porušenie.
 2. Užívateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek neoprávnených zásahov do autorských práv a práv príbuzných a súvisiacich s autorskými právami (práva výkonných umelcov, práva výrobcov zvukových a obrazovo-zvukových záznamov a práva vysielateľov) k záznamom – dielam umiestneným na portáli, diela tretích osôb nesmie sprístupňovať verejnosti, verejne rozširovať, uskutočňovať ich verejný prenos, resp. inak verejne používať bez súhlasu ich autorov alebo licenčných nadobúdateľov práv na použitie diel. Bez súhlasu autora možno diela umiestnené na portáli použiť len na základe tzv. „zákonných licencií“ upravených v ustanoveniach § 24 až § 38 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).Rovnako je užívateľ povinný zdržať sa aj neoprávnených zásahov do ostatných práv duševného vlastníctva k záznamom a chráneným majetkovým právam obsiahnutým na záznamoch, ktoré sú umiestnené na portáli. Ostatnými právami duševného vlastníctva sa na účely týchto podmienok používania rozumejú najmä patentové právo (právo vynálezov), právo dizajnov, právo úžitkových vzorov, právo ochranných známok, právo označení pôvodu a zemepisných označení, právo obchodných mien, právo know-how, právo loga, právo doménových mien a právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnických osôb.
 3. Užívateľ nesmie na tomto portáli žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou: a) násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, propagovať vojnu, b) alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov) príspevky s erotickým, obscénnym obsahom, pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie), vrátane príspevkov znevažujúcich alebo urážajúcich osoby, d) ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.
 4. Užívateľ nesmie umiestňovať na tomto portáli záznamy, informácie alebo údaje, ktorými :a) ohrozuje alebo porušuje práva duševného vlastníctva vrátane práv priemyselného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, označenia pôvodu a zemepisné označenia, obchodné meno, know-how, logo, doménové mená a pod.),b) zasahuje do práv na ochranu osobnosti fyzických osôb – ich života, zdravia (aj duševného), súkromia, mena a priezviska, prejavov osobnej povahy, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, alebo zasahuje do dobrej povesti (goodwill) právnickej osoby, alebo neoprávnene používa jej názov, c) ohrozuje alebo porušuje hospodársku súťaž, alebo sa dopúšťa nekalo súťažného konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom, d) neoprávnene používa obchodné meno, ochranné známky, alebo iné označenia, zameniteľné s obchodným menom, ochrannou známkou prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pričom na použitie takýchto označení užívateľ nie je oprávnený, ´e) organizuje, objednáva, pomáha, navádza, podporuje alebo podnecuje na spáchanie trestného činu alebo na hromadné neplnenie dôležitých zákonných povinností, schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, f) navádza, podnecuje, podporuje alebo schvaľuje užívanie alebo zneužívanie omamných a psychotropných látok, vrátane fajčenia, užívania alkoholu, jedov, prekurzorov a to najmä maloletými, g) sa vyhráža iným osobám alebo skupine obyvateľov, použitím násilia, usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, h) verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo skupinu osôb pre jeho vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo osoby pre ich sexuálnu orientáciu. i) sa verejne vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd, alebo takéto obmedzenie vykoná, alebo podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, j) úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu , ktorá je nepravdivá alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať takéto nebezpečenstvo, k) rozširuje, sprístupňuje, rozmnožuje pornografické diela, osobitne detskú pornografiu, vrátane takých zobrazení, v ktorých sa zobrazuje neúcta ku človeku, ohrozenie mravnosti a násilie, alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, taktiež ak takéto dielo sprístupňuje osobám mladším ako osemnásť rokov ,l) obsahuje nepravdivý údaj o osobe, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu, m) poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretím osobám,
  n) neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného, neoprávnene sprístupní alebo zverejní osobné údaje inej osoby,
  o) podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje ku potlačeniu základných práv a slobôd osôb,
  p) verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat hesiel prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb,
  r) verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, genocídium alebo iné zločiny proti mieru alebo ľudskosti,
  s) sa dopúšťa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom, v opačnom prípade berie na vedomie svoju trestnoprávnu, administratívnoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť.
 5. Užívateľ nesmie zasielať nevyžiadané informácie komerčnej komunikácie ostatným užívateľom portálu, a to ani v diskusiách, v komentároch, vo videách, a ani v žiadnom príspevku, ktorý umiestni na tomto portáli. Užívateľ sa nesmie správať neslušne či agresívne voči ďalším užívateľom, nesmie žiadnym spôsobom nepriaznivo ovplyvniť iného užívateľa, najmä nesmie používať v komunikácii na portáli nevhodné a vulgárne výrazy.
 6. Maloletý užívateľ mladší ako 14 rokov je oprávnený využívať služby tohto portálu len pod dohľadom svojich zákonných zástupcov.
 7. Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by ohrozoval alebo maril alebo zasahoval do riadneho prevádzkovania portálu, ohrozoval jeho bezpečnosť, ako aj získaval osobné údaje o iných užívateľoch.
 8. Užívateľ nesmie v záznamoch, informáciách alebo akýchkoľvek údajoch, ktoré ukladá na tento portál šíriť akúkoľvek platenú alebo neplatenú reklamu (ani politickú) vrátane odkazov na svoje produkty, služby alebo činnosť ani na produkty, služby alebo činnosť tretích osôb, okrem užívateľa využívajúceho služby platenej reklamy.
 9. Užívateľ zodpovedá za škody alebo iné ujmy spôsobené prevádzkovateľovi alebo tretím osobám postupom, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami používania alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 10. Užívateľ nesmie ukladať opakovane rovnaké záznamy, informácie, komentáre, blogy, údaje, aké už na portáli uložil. Ak prevádzkovateľ takúto skutočnosť zistí, je oprávnený duplicitné príspevky odstrániť.
 11. Užívateľ nie je oprávnený si uplatňovať voči prevádzkovateľovi, voči ostatným užívateľom ani voči tretím osobám akékoľvek nároky na odmenu za záznamy, informácie či údaje, ktoré uložil na tento portál.
 12. Výlučne užívateľ je zodpovedný za ním uložené a zverejnené záznamy, informácie a údaje na tomto portáli. Prevádzkovateľ v žiadnom smere nezodpovedá za obsah uložených záznamov, informácií a údajov a ani nie je povinný sledovať ich prípadnú protiprávnosť.
 13. Užívateľ sa nesmie prihlásiť na portál prihlasovacími údajmi iného užívateľa a následne vystupovať na portáli pod menom tohto iného užívateľa.
 14. Užívateľ je oprávnený využívať všetky jemu dostupné bezplatné služby portálu len na osobné a nekomerčné účely. Užívatelia – právnické osoby môžu tieto služby využívať len pre vlastnú potrebu na nekomerčné účely.
 15. Služby uvedené v článku III. pod písm. e) týchto podmienok sú určené na komerčné využitie v prospech jednotlivých zadávateľov.
 16. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 17. Užívateľ súhlasí s tým, že počas využívania služieb portálu mu bude zobrazovaná reklama vrátane možnosti prevádzkovateľa individuálneho zasielania reklamných emailov užívateľovi. Užívateľ súčasne berie na vedomie, že prevádzkovateľ si vyhradzuje právo umiestniť do obsahu portálu odkazy na internetové stránky iných prevádzkovateľov poskytujúcich rôzne služby a produkty, a to v akejkoľvek podobe a podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa.
 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
 1. V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah záznamov, informácií alebo údajov, ktoré uložil alebo poskytol na portál užívateľ alebo boli na žiadosť užívateľa uložené na portáli, ak prevádzkovateľ nevie o protiprávnom obsahu uložených záznamov, informácií alebo údajov alebo nevie o protiprávnom konaní užívateľa a na odstránení protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto záznamy, informácie alebo údaje však prevádzkovateľ zodpovedá, ak užívateľ koná podľa jeho pokynov.
 2. Prevádzkovateľ nie je povinný v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať záznamy, informácie a údaje, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú na portáli. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých záznamov, informácií alebo údajov, je povinný odstrániť ich z portálu alebo aspoň zamedziť k nim prístup.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa okamžite odstrániť záznamy, informácie alebo údaje, ktoré na portál užívateľ uložil a ktoré podľa názoru prevádzkovateľa sú v rozpore s týmito podmienkami používania, so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne aj s príslušnými predpisy primárneho práva Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje rovnaké oprávnenie aj v prípade, ak záznamy, informácie alebo údaje uložené užívateľom sú v rozpore s dobrými mravmi alebo sú v zlej kvalite (zle viditeľné, rozmazané ). Užívateľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo inú ujmu, ktorá v súvislosti s postupom prevádzkovateľa podľa tohto bodu užívateľovi vznikla alebo môže vzniknúť.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek odstrániť, presunúť, upraviť alebo inak modifikovať časť alebo aj celý účet užívateľa, zahrňujúc najmä osobné údaje užívateľa, jeho záznamy, údaje profilu, komentáre, príspevky, blogy a osobnú fotografiu. Prevádzkovateľ nie je povinný užívateľa o takomto postupe vopred informovať a v súvislosti s ním nenesie prevádzkovateľ voči dotknutému užívateľovi žiadnu zodpovednosť.
 5. Prevádzkovateľ v žiadnom smere nezodpovedá za zničenie, poškodenie alebo stratu záznamov, informácií alebo údajov, ktoré užívateľ uložil na portál. Je však povinný konať tak, aby k týmto skutočnostiam nedochádzalo.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržitú prevádzku portálu, za nedostupnosť portálu ani za rýchlosť pripojenia k serveru.
 7. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať všetkým užívateľom rovnaký rozsah služieb a žiaden z užívateľov si nemôže voči prevádzkovateľovi nárokovať poskytnutie tej ktorej služby.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služieb portálu podľa týchto podmienok používania neobmedzenému okruhu užívateľov alebo aj len jednotlivému užívateľovi. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť, upraviť alebo dočasne pozastaviť poskytovanie ktorejkoľvek služby. Užívateľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo inú ujmu, ktorá v súvislosti s postupom prevádzkovateľa podľa tohto bodu užívateľovi vznikla alebo môže vzniknúť
 9. V prípade, ak v priamej alebo nepriamej spojitosti s porušením povinností užívateľa uvedených v týchto podmienkach používania alebo vo všeobecne záväznom predpise SR bude prevádzkovateľovi zo strany príslušných orgánov udelené pokuta, resp. akákoľvek iná sankcia vyjadriteľná v peniazoch, má prevádzkovateľ právo na náhradu takejto škody a užívateľ sa zaväzuje ju dobrovoľne uhradiť v celom rozsahu. Ak nedôjde v lehote najviac 30 dní od preukázateľného doručenia výzvy k uhradeniu škody, je prevádzkovateľ oprávnený škodu od užívateľa vymáhať na príslušnom súde SR.
 10. Prevádzkovateľ nie je povinný žiadnym spôsobom riešiť spory medzi jednotlivými užívateľmi, rozhodovať o nich alebo ich inak posudzovať. Prevádzkovateľ zároveň nie je povinný odpovedať na akékoľvek požiadavky, otázky, komentáre, odporúčania, návrhy, či iné informácie, ktoré mu písomnou alebo elektronickou formou adresuje užívateľ.
 1. Osobitné ustanovenia o právach duševného vlastníctva
 1. Celý obsah portálu, s výnimkou záznamov, informácií alebo údajov, ktoré na portál uložili jednotlivý užívatelia, vrátane jeho jednotlivých súčastí (texty, grafiky, zvukové, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, logá, ochranné známky, doménové a obchodné meno prevádzkovateľa, databázy, know-how, atď.) je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa a ako taký je chránený príslušnými právnymi predpismi SR v oblasti autorského práva a jednotlivých práv priemyselného vlastníctva. Užívateľ nie je oprávnený upravovať, zverejňovať, rozširovať, spracovávať, adaptovať, prekladať ani iným komerčných spôsobom využívať ktorúkoľvek súčasť obsahu portálu, ktorá je chránená právami duševného vlastníctva prevádzkovateľa. Na akékoľvek použitie obsahu portálu zo strany užívateľa je potrebný predchádzajúci písomný (nie elektronický) súhlas prevádzkovateľa.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že odoslaním, uložením alebo iným poskytnutím svojich záznamov, informácií alebo údajov na portál www.luviva.sk udeľuje prevádzkovateľovi celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, časovo neobmedzenú a neodvolateľnú licenciu k autorským a všetkým ostatným právam duševného vlastníctva týkajúcim sa celého obsahu týchto záznamov, informácií alebo údajov, ktoré užívateľovi patria. Najmä udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi licenciu, resp. súhlas k umiestneniu celého ich obsahu na tomto portáli, k ich použitiu, reprodukcii, rozširovaniu, zobrazovaniu, sprístupňovaniu verejnosti, prípadne aj k inému ich užitiu zo strany prevádzkovateľa, a to aj na komerčné účely. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený k využitiu celého obsahu záznamov, informácií alebo údajov poskytnutých užívateľom na propagáciu či reklamu svojej vlastnej činnosti.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že odoslaním, uložením alebo iným poskytnutím svojich záznamov, informácií alebo údajov na portál www.luviva.sk udeľuje každému ďalšiemu užívateľovi, ktorý k nim má prístup, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a časovo neobmedzenú licenciu k ich použitiu, reprodukcii, rozširovaniu, zobrazovaniu a predvádzaniu na osobné a nekomerčné účely.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky používania podľa vlastného uváženia. Na ich zmenu je povinný užívateľov vhodným spôsobom vopred upozorniť, predovšetkým na portáli www.luviva.sk. V prípade, ak sa užívateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia nevyjadrí, že so zmenou podmienok používania nesúhlasí, alebo ak sa v uvedenej lehote prihlási na portál, má sa za to, že so zmenenými podmienkami súhlasí a ďalej sa vzťah medzi ním a prevádzkovateľom už bude riadiť zmenenými podmienkami používania. Ak užívateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia na zmenu podmienok doručí prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenenými podmienkami, má sa za to, že užívateľ prejavil vôľu ukončiť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom a jeho registrácia bude následne zrušená.
 2. V prípade, ak sa užívateľ dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami používania, resp. s právnym poriadkom SR, je prevádzkovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť s ním zmluvný vzťah a zrušiť jeho registráciu. V tomto prípade zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom skončí doručením oznámenia užívateľovi. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na náhradu škodu, ktorú užívateľ týmto svojím protiprávnym konaním spôsobil.
 3. Užívateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom výpoveďou, resp. požiadaním o zrušenie registrácie. V tomto prípade zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom skončí okamihom, kedy je prejav vôle k ukončeniu zmluvy doručený prevádzkovateľovi.
 4. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu, pri zrušení registrácie užívateľa alebo po zablokovaní jeho účtu, má prevádzkovateľ aj naďalej právo udržiavať a používať užívateľom poskytnutý obsah všetkých jeho záznamov, informácií a údajov, ktoré užívateľ počas využívania portálu pridal, uložil, zverejnil alebo iným spôsobom poskytol na portál, a to na časovo neobmedzenú dobu.
 5. Zmluva uzavretá podľa týchto podmienok používania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky prípadné spory medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa zaväzujú zmluvné strany riešiť najmä dohodou. V prípade, ak sa dohoda nedosiahne, resp. nedôjde ani k rokovaniu zmluvných strán ohľadne jej obsahu, oprávnená strana sa môže obrátiť so svojim nárokom na miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

VII. Odvolanie

Články a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál luviva.sk neručí a nezodpovedá. Pred začatím akejkoľvek detoxikácie, zmeny jedálnička, diéty alebo pred začiatkom cvičenia sa poraďte so svojím lekárom, trénerom alebo výživovým poradcom.

Všetky informácie na webe luviva.sk v článkoch, knihách videách a online programoch majú iba informatívny charakter. Informácie nie sú určené ako lekárske odporúčania pre diagnostiku a liečbu.

Autori ani lektori nepreberajú zodpovednosť za tvoje výsledky. Luviva nenahrádza spoluprácu s kvalifikovaným, atestovaným odborníkom, či lekárom v danej oblasti.